Контакти

гр. София
бул. Ал. Стамболийски 136
тел: 0898517531
e-mail: saldo_tax@abv.bg
Разгледай увеличена
Счетоводство

1.Абонаментно счетоводно обслужване

 • Изготвяне на индивидуална счетоводна политика.
 • Създаване на индивидуален сметкоплан , съобразен със счетоводните стандарти и дейността на фирмата.
 • Изготвяне на счетоводен и данъчен амортизационен план за дълготрайните активи на дружеството.
 • Класиране и осчетоводяване на първични счетоводни документи.
 • Съставяне на вторични счетоводни документи.
 • Изготвяне на справки и отчети и представянето им в ТД на НАП , НСИ и др. институции, имащи отношение към дейността на фирмата.
 • Изготвяне на месечни справки – декларации и дневници по ЗДДС и представянето им в ТД на НАП.
 • Следене на складови наличности.
 • Следене на вземания/задължения по клиенти и доставчици.
 • Осчетоводяване на извлечения от банкова/и сметка/и в лева и чужда валута.
 • Ежемесечни консултации (1/2 часа) , свързани с дейността на фирмата и промените в данъчното законодателство.
 • Осчетоводяване на работните заплати и разчетите по осигурителни и данъчни задължения.
 • Регистрация на фискални устройства в ТД на НАП.
 • Осчетоводяване на командировки в страната и в чужбина.
 • Изготвяне на справки и отчети към определен период по искане на клиента*
 • Изготвяне на Годишна Декларация и Годишен Финансов Отчет /ГФО/ и представянето им в ТД на НАП*
 • Публикуване на Годишен Финансов Отчет в Търговския Регистър*
 • Допълнителни счетоводни консултации, свързани със специфични сделки и операции*
 • Издаване на удостоверение за липса на задължения от ТД на НАП*
 • Издаване на копие на документ от ТД на НАП*
 • Издаване на удостоверение за актуално състояние от Търговския Регистър*
 • Изготвяне и подаване в ТД на НАП на Интрастат декларация за клиенти, осъществяващи търговска дейност в рамките на ЕО.*
 • Изготвяне и подаване на декларация по Чл.50 от ЗДДФЛ на физическо лице – съдружник в ТД*
 • Съдействие при данъчни проверки и ревизии*
 • Данъчна защита при обжалване на ревизионни актове*
 • Съдействие при одиторска заверка на Годишен Финансов Отчет*
 • Изготвяне и подаване в БНБ на тримесечни отчети за получени/предоставени заеми от/на чуждестранни лица*
 • Изготвяне и подаване в ТД на НАП на Искане за прилагане на СИДДО*
 • Изготвяне и подаване в Инспекция по труда на декларации по ЗБУТ*
 • Изготвяне и подаване в Комисия за защита на личните данни на декларация по ЗЗЛД.*
 • Регистрация по ЗДДС*
 • Осчетоводяване на документи на място в офиса на клиента*
 • Ежемесечно събиране на документи от офис/обект на клиента*

Забележка: Всички услуги, означени със символ „* ” не са включени в цената за абонаментно обслужване и се заплащат допълнително /виж „цени”/.

2. Еднократно счетоводно обслужване – за клиенти без сключен договор за текущо счетоводно отчитане.

 • Класиране и осчетоводяване на първични счетоводни документи
 • Изготвяне на Годишна Декларация и Годишен Финансов Отчет /ГФО/ и представянето им в ТД на НАП
 • Изготвяне и подаване в ТД на НАП на Декларация Обр.1 за самоосигуряващите се лица.
 • Изготвяне и подаване в ТД на НАП на Декларация Обр.6 за самоосигуряващите се лица.
 • Изготвяне на платежни нареждания и превод на дължими данъци и осигурителни вноски.
 • Оформяне и заверка на осигурителна книжка в ТП на НОИ.