Контакти

гр. София
бул. Ал. Стамболийски 136
тел: 0898517531
e-mail: saldo_tax@abv.bg
Разгледай увеличена
Правни услуги


  • Регистрация на нови фирми – ЕТ, ООД, ЕООД, АД и т.н
  • Пререгистрация на съществуващи ЕТ и Търговски Дружества
  • Вписване на обстоятелства – смяна на седалище, управител и др.
  • Изкупуване на ЕТ, прехвърляне на дялове и др.
  • Обжалване на ревизионни актове
  • Изготвяне на договори, нотариални покани и др.документи
  • Публикуване на Годишен Финансов Отчет в Агенция по Вписванията
  • Трудово – правни консултации
  • Други правни услуги