Контакти

гр. София
бул. Ал. Стамболийски 136
тел: 0898517531
e-mail: saldo_tax@abv.bg
Разгледай увеличена
Цени

Клиенти, регистрирани по ЗДДС с до 5 ф-ри/мес.
услуги 70 лв.
търговия 80 лв.
производство 100 лв.

Стандартни цени за счетоводно обслужване*
Фирми, регистрирани по ЗДДС Фирми, нерегистрирани по ЗДДС
до 50 ф-ри/мес. до 50 ф-ри/мес.
услуги 135 лв. услуги 50 лв.
търговия 140 лв. търговия 60 лв.
производство 190 лв. производство 80 лв.
       
51-100 ф-ри/мес. 51-100 ф-ри/мес.
услуги 160 лв. услуги 80 лв.
търговия 180 лв. търговия 100 лв.
производство 270 лв. производство 180 лв.
       
101-200 ф-ри/мес 101-200 ф-ри/мес
услуги 210 лв. услуги 110 лв.
търговия 225 лв. търговия 130 лв.
производство 315 лв. производство 230 лв.
       
201-300 ф-ри/мес
услуги 250 лв.
търговия 300 лв.
производство 350 лв.
   
301-400 ф-ри/мес.
услуги 340 лв.
търговия 450 лв.
производство 600 лв.
   
над400 ф-ри/мес - по договаряне

Забележка:
* Дружествата с чуждестранно участие заплащат по 100 евро допълнително към цените за стандартно счетоводно обслужване във връзка с изготвянето на отчети съответно на англ./испански език и воденето на кореспонденция на чужд език
* Строителните и инвестиционните дружества, изграждащи строителни обекти в завършен вид заплащат счетоводните услуги по тарифите за "производство"
* Строителните дружества, извършващи само строително-ремонтни дейности на чужди обекти заплащат счетоводните услуги по тарифите за "услуги"

ТРЗ
за всяко лице до 10 вкл.и собственика 10лв/лице
от 11 до 30 9лв/лице
от 30-до 50 8лв/лице
над 50 лица по договаряне

Еднократно год.приключване
за фирми без договор
до 50 документа 180 лв.
51-100 документа 260 лв.
от 30-до 50 330 лв.
над 200 документа по договаряне

Допълнителни счетоводни услуги
Осчетоводяване на движения по банкова сметка 0.20лв за банкова транцакция
Месечни консултации до 1/2 час безплатни
Консултации след 1/2 час 20лв/час
Междинни отчети по искане на клиента 50 лв.
Удостоверение за липса на задължения 20 лв.
Заверено от НАП копие на документ 20 лв.
Изготвяне на Годишна Декларация и Годишен финансов отчет 1/2 от дължимата такса за м.12 или за последният месец с активна дейност през годината**
Съдействие при извършване на проверка от НАП/НОИ 25лв+1% от възстановената сума (ако се възстановява сума)
Съдействие при извършване на ревизия от НАП/НОИ 50 лв.+2% от възстановената сума (ако се възстановява сума)
Изготвяне и подаване на Интрастат декларации
а. До 2 записа 40 лв.
б. 02-05 записа 85 лв.
в.06-15 записа 150 лв.
г.16-30 записа 280 лв.
д. над 31 записа по договаряне
Участие в извършване на одит 400 лв.
Подаване на тримесечен отчет в БНБ 30лв/тримесечие
Изготвяне и подаване в ТД на НАП на Искане за прилагане на СИДДО 65 лв.
Изготвяне и подаване на Декларация по Чл.50 на физ. Лица 50 лв.
Изготвяне и подаване на декларация по ЗБУТ в Инспекция по труда 25 лв.
Изготвяне и подаване на декларация по ЗЗЛД в Комисия по защита на личните данни 25 лв.
Регистрация по ЗДДС 100 лв.
Осчетоводяване на документи в офис на клиента
а.Дружества, регистрирани по ЗДДС 20лв/час
б.Дружества, нерегистрирани по ЗДДС 11лв/час
Събиране на документи от офис на клиента 10 лв.
Заверка на осигурителна книжка в ТП на НОИ 40 лв.
Изготвяне и подаване на Декларация 1 на самоосигуряващо се лице 10лв/мес.***
Изготвяне на платежни нареждания за превод на данъци и осигуровки на самоосиг.се лице 2лв/бр.***

Забележка:
** За клиенти, сключили договор за счетоводно обслужване през 2015г. Годишното приключване и подаване на Год.Декларация и ГФО за 2015г са безплатни
*** Посочените цени не се отнасят за самоосигуряващите се лица от дружествата със сключен договор за счетоводно обслужване

Правни услуги
Регистрация на нови фирми
- ЕТ по договаряне
ООД, ЕООД по договаряне
Пререгистрация на съществуващи търговци
ЕТ по договаряне
ООД, ЕООД по договаряне
Обжалване на ревизионни актове по договаряне в зависимост от казуса
Изготвяне на договори, нотариални покани и др.документи по договаряне
Публикуване на Годишен Финансов Отчет в Агенция по Вписванията
ЕТ по договаряне
ООД, ЕООД по договаряне
Трудово - правни консултации по договаряне
Прехвърляне на дялове, изкупуване на дялове и др. по договаряне
Вписване на промяна на обстоятелства по договаряне
Други правни услуги по договаряне